Virtual Lab

Hlavný cieľ

Prostredníctvom on-line výskumných experimentov zrealizovaných na vybraných pracoviskách UK Prírodovedeckej fakulty a špičkovo vybavených externých laboratóriách a informačného systému správy a archivácie dát (LMS), priblížiť a spropagovať špecifiká vedeckej, vysoko kvaklifikovanej práce študentom základných a stredných škôl. Zároveň vytvoriť súbor obsahovo a vizuálne atraktívnych experimentov (laboratórnych a terénnych cvičení), ktoré nie je možné uskutočniť v podmienkach základných a stredných škôl, ale majú vysokú vzdelávaciu hodnotu.

Čiastkové ciele