Virtual Lab

Virtuálne prírodovedecké laboratórium

tvorí súbor periférnych zariadení a špičkových informačných a komunikačných technológií, prostredníctvom ktorých sú pripravované, on-line realizované a archivované vedecké experimenty na vysokošpecializovaných pracoviskách a UK Prírodovedeckej fakulte. Vedeckí pracovníci z jednotlivých sekcií (biológia, chémia, geografia) na vybraných katedrách a v moderne vybavených externých priestoroch realizujú výskumné experimenty (laboratórne a terénne cvičenia), ktoré technicky, technologicky, či kapacitne nie je možné uskutočniť v podmienkach základných či stredných škôl. Experimenty svojím charakterom, významom, priebehom, sprevádzané zrozumiteľným a presným komentárom odborníka - špecialistu, výrazným spôsobom prispievajú k objasneniu a správnemu pochopeniu zákonitostí súčasného prírodovedného poznania. Tomu napomáha aj možnosť študentov a žiakov on-line sledujúcich prebiehajúci experiment (laboratórne, terénne cvičenie), svojimi otázkami vstupovať do tohto procesu a kriticky ho posudzovať. Vytvorený otvorený informačný systém (LMS) spravuje a riadi jednotlivé fázy experimentálneho cvičenia, od jeho prípravy, realizáciu, až po konečnú archiváciu všetkých formátov vytvorených digitálnych materiálov. Kompletná databáza experimentov (laboratórnych a terénnych cvičení) je voľne dostupná na tejto stránke a učitelia ich môžu, ako učebné pomôcky, využívať.